การเก็บเกี่ยวผลส้ม

การเก็บเกี่ยวมี 2 วิธีคือ ใช้มือกับส้มที่มีตำหนิ หรือในช่วงเร่งเก็บเกี่ยว และใช้กรรไกรตัด

กรรไกรมี 2 ชนิดคือ กรรไกรด้ามสั้น และกรรไกรด้ามยาว กรรไกรด้ามสั้นใช้สำหรับ เก็บส้มที่อยู่ในระดับต่ำ มี 2 แบบ ดังภาพ

                                         

กรรไกรด้ามสั้นทั้ง 2 แบบ

ส้มที่อยู่สูงขั้นไปจะใช้กรรไกรด้ามยาวตัด แล้วส่งให้คนงานอีกคนรับหรือวางกับพื้น หรือใช้บันไดขนาดเล็ก ถ้าส้มอยู่สูงมากๆ จะใช้บันไดร่วมกันกรรไกรด้ามยาว

                                 

การใช้กรรไกรด้ามยาวเก็บส้ม

           

การใช้บันไดช่วยเก็บส้ม

ที่มา    http://www.phtnet.org

โฆษณา