นาย กันพันธ์ ชารัมย์ ม.5/4 เลขที่ 6

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
เรียนวิชา การสร้างเว็บไซด์ Wed desingn2 รหัสวิชา ง 30245
ครูผู้สอน นางสาวรัชดาภรณ์ รอไธสง
คติธรรม ตั้งใจทำแล้วจะสำเร็จเอง

อื่น….

โฆษณา